Volkan Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Volkan Endüstriyel Mutfak olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında siz değerli veli, öğretmen, çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerimizi bilgilendirmek ve bu yolla kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenmesi, işlenme amacı, nedenleri ve haklarınız konusunda aydınlatmak istemekteyiz. 

Yukarıda sayılı olan kişisel veriler mevcut mevzuat çerçevesinde Endüstriyel mutfak faaliyetlerimizin hukuki yükümlülüklerimize uygun ve başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, bu faaliyetlerimize yönelik hizmet ve ürünlerimizin tanıtılması, pazarlanması, kampanya faaliyetlerinin yapılması, planlama ve istatistik faaliyeti yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Toplanma ve/veya işlenme sebeplerini belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz; ön kayıt veya kesin kayıt sürecinde doldurulan form, sözleşme veya sözleşme ekleri ile yapılan sair sözleşmeler ile, https://www.volkanendustriyelmutfak.net/ isimli internet sitesi üzerinden ziyaretçilerimizin doldurmuş olduğu formlar ileyine https://www.volkanendustriyelmutfak.net/ isimli internet sitesi üzerinden yapılan online bünyesinde düzenlenen bursluluk sınavı, kampanya ve organizasyonlar kapsamında doldurulan formlar ve veli, vasi, öğretmen, çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerimizin kurumumuza göndermiş olduğu e-posta, mektup ve her nevi yazışma ve iletişim vasıtaları ile toplanmaktadır. 

6998 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenebilir. Açık rızanız aranmaksızın işlenebilecek verileriniz kanunda şu şekilde sayılıdır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerdekendiniz ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmanız kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu volkan mutfak n hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, volkan mutfak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz okulumuzun da bağlı olduğu volkan mutfak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde bulunan okullara ve Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi devlet kurumları, yargı organları ile açık ve aydınlatılmış rızanız bulunan diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

volkan mutfak olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etmek isteriz. 6698 sayılı kanun ve sair mevzuat çerçevesinde iş bu bilgilendirme metninde yer alan öğrencilere ait kişisel verilerden süresiz olarak saklanması gerekenler süresiz olarak saklanacaktır.Diğer kişisel veriler ise 6998 sayılı kanun kapsamında işlenmesini gerekli kılan amacın ortadan kalkması ile birlikte silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edecektir. 

Volkan Mutfak’nun internet sitesi olan volkan mutfak

Volkan Mutfak size daha tercihe dayalı ve akıllı seçenekler sunmak için çerezlerden yararlanmaktadır. Çerez kullanmaksızın web sayfamızın tüm işlevlerini etkin tutmamız ve sizin bunlardan yararlanmanız mümkün olmamaktadır. Çerez politikamızı kabul ederek aşağıdaki tüm hususları da kabul etmiş sayılırsınız.

Bilgilendirme

Birçok web sitesi, teknik, işlevsel, deneyim kalitesini arttırmak ve benzeri birçok sebepten “Çerez” (Cookie) kullanmaktadır. Aşağıda “çerez” (Cookie) kullanımımız, kullanıcıların bu çerezleri çeşitli mecralarda nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır.

Bu dokümanda açıklanan bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sitemizden erişilebilen Aydınlatma ve Açık Rıza metni ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez (Cookie), herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanan bir site ziyaret edildiğinde bu site, erişimin yapıldığı tarayıcıya sabit diske bir ya da daha fazla çerez bırakma konusunda talep gönderebilir.

Çerezler, siteyi ziyaret eden kişilere ait isim, yaş, adres, cinsiyet gibi kişisel verileri barındırmazlar.

Çerez (Cookie) Tipleri Nelerdir?

Çerez’ler, kullanım amacı, süreleri ve oluşturanlar açısından çeşitli tiplere ayrılırlar.

Çerez’i oluşturan ve yerleştiren tarafın kim olduğuna bağlı olarak web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesinin iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına ve iş birlikteliklerine bağlı olarak farklı şirketler tarafından yönetilebilmektedir.


Çerezin kullanımda kaldığı süreye bağlı olarak session (oturum) çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılabilmektedir. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini ziyaret etmeyi bıraktığı an silinmektedir. Kalıcı çerezler ise çerezin kullanım amacına bağlı olarak belirlenmiş sürelerde ziyaret bitmiş olsa bile kullanıcının ziyaretçinin cihazında kalmaktadır.

Çerezlerin kullanım amacına bağlı olarak web sitesinde reklam ve hedefleme çerezleri, deneyim kişiselleştirme çerezleri, doğrulama çerezleri, analiz/analitik çerezler ve teknik çerezler kullanılabilmektedir.


Çerezler Neden Kullanılır?

Web sitesinde çerezler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir.

Ziyaret ve deneyim kişiselleştirme, hedefleme, doğru ve amaca dönük reklam ve tanıtım faaliyetleri.

Web sitesi ve bileşenlerinin işlevlerinin doğru, kolay ve daha verimli çalışması.

Web sitesini, kaynak kullanımı, erişen bilgisi, ziyaretçi sayısı ve platformlarının tespiti gibi bilgileri analiz ederek performansı arttırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek.

Web sitesinin çalışması için gerekli olan işlevleri yerine getirmek.

Çerez Kullanımına Dair Kişisel Tercih Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz?

Web sitemizin çalışması için gerekli olan bazı konularda çerez kullanımını tercihe bağlı olarak devre dışı bırakmak, web sitesinin doğru çalışmasına engel olabilmektedir. Bu tip çerezler ile ilgili terchilerinizi değiştirdiğinizde web sitemizden edineceğiniz bilgi ve ziyaret deneyiminizin aksamaya uğramayacağını garanti edemeyiz.

Veli, vasi, öğretmen, çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerimiz 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu volkan mutfak ulaşarak; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir. volkan mutfak olarak bu talepleri yerine getirilmek için kanunun 13. Maddesindeki tarifeye göre yapmış olduğumuz masrafları talep edebiliriz.

Volkan Mutfak olarak iş bu bilgilendirme yazısı içeriğini yasal zorunluluklar sebebi ile veya faaliyetlerimizde gerçekleştireceğimiz değişiklikler sebebi güncellemeyebileceğimizi belirtir, bu bilgilendirme yazısını dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.